Design a site like this with WordPress.com
Get started

How Earth Observation from space supports island dynamics analysis

Corabia is a small harbour town on the left bank of the Danube River, between 628-636 km (Olt County, Romania). Even if the founding act of Corabia is quite recent (1881) and the component settlements have been certified starting with the 16th century, traces of living in these lands go back to ancient times as highlighted by the Sucidava citadel ruins. This was one of the most powerful economical, political and military centres from the Southern part of Dacia.

The economical development of Corabia took off at the end of the 19th century as a result of the grain trade through the Danube harbour. This was built in 1871 and is still functional. In 2014, a new touristic harbour was built upstream the old one, through the Regional Operational Program (ROP) 2007-2013, at the initiative of Corabia City Hall in partnership with Olt County Council. It was intended for the berthing of cruise ships in order to integrate the town of Corabia in the Danube touristic tours.

But in a high-dynamics changing landscape, a recent analysis based on Landsat satellite remote sensing data emphasizes how the migration of the main stream of Danube River could determine a specified pattern of sediment distribution and islands formation, leading to clogging processes with direct effects upon the harbours’ functionality.

Landsat time-series satellite data (Figure 1) clearly show a high dynamics of the Danube sector from Corabia, with geomorphological conditions for clogging and alluvia bank formation, either near the Bulgarian shore or near the Romanian shore.

Figure 1. Landsat time-series imagery over the Danube sector from Corabia /// Figura 1. Serie de imagini multi-temporale Landsat asupra sectorului Dunărean de la Corabia

It is worth mentioning that the total surface area of the islands formed in this sector is quite stable within the last 35 years, with small differences caused by the water levels in some years (Figure 2).

Figure 2. Total surface area of the islands formed in the Danube sector from Corabia (1985-2020) /// Figura 2. Suprafața totală a insulelor formate în sectorul dunărean de la Corabia (1985-2020)

It is clearly that the floods from 2005-2006 period represent a reference moment in changing the areas for alluvial depositions (near the Bulgarian shore before this and near the Romanian shore after), as well as the main stream of the River. Figure 3 confirms this hypothesis, by showing a constant increase of the total surface area of the islands formed near the Romanian shore after 1998.    

Figure 3. Total surface area of the islands formed near the Romanian shore (1985-2020) /// Figura 3. Suprafața totală a insulelor formate în apropierea malului românesc, în sectorul dunărean de la Corabia (1985-2020)

The newly formed island upstream the Corabia harbour between 1998-2000, and considerably extended after the floods from 2005-2006, has a decisive influence over the hydrological regime near the Romanian shore. By its position, it protects the Romanian shore from powerful streams and favours the alluvia deposition behind it. In this context, this sector became susceptible to the clogging process, generating dysfunctionalities in harbours’ exploitation and for ship traffic, and only frequent dragging activities could ensure optimal functionality of the Corabia harbour activity.

///

Cum datele de Observare a Pământului ajută la analiza dinamicii insulelor

Corabia este un mic oraș-port, situat pe malul stâng al Dunării, între km 628-636, parte a județului Olt (România). Deși actul de înființare a orașului Corabia este de dată relativ recentă (1881), iar așezările componente ale acestuia au fost atestate începând cu secolul al XVI-lea, urme ale locuirii în acest spațiu sunt mult mai vechi, mărturie stând ruinele cetății Sucidava, unul din cele mai puternice centre economice, politice și militare din sudul Daciei. Dezvoltarea economica a orașului Corabia a luat avânt la finele secolului al XIX-lea, ca urmare a comerțului cu cereale prin portul la Dunăre, construit in 1871 și funcțional până în prezent. La acesta s-a adăugat în amonte, în 2014, și un port turistic, construit din fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013, la inițiativa Primăriei Corabia în parteneriat cu CJ Olt, destinat acostării navelor de croazieră, cu scopul integrării orașului Corabia în circuit turistic.

Însă, într-un peisaj cu dinamica accentuată, o analiză recentă bazată pe imagini satelitare Landsat, poate dezvălui cum migrarea curentului principal al Dunării poate determina un anumit pattern in depunerea sedimentelor și formarea insulelor, conducând către procese de colmatare, cu implicații directe asupra funcționalității optime a porturilor. 

Seriile temporale de imagini satelitare Landsat (Figura 1) ilustrează dinamica accentuată a sectorului dunărean de la Corabia, predispus colmatării și formării bancurilor de aluviuni și ostroavelor, fie în apropierea malului bulgăresc, fie în apropierea celui românesc.

Important de precizat este faptul că în ultimii 30 de ani, suprafața totală a insulelor formate în acest sector păstrează aceeași tendință a valorilor, cu mici diferențe cauzate de nivelul apei în diferiți ani (Figura 2).

De asemenea, este remarcabil faptul că inundațiile din anii 2005-2006 au reprezentat un moment de referință pentru schimbarea zonei în care se depun aluviunile (în apropierea malului bulgăresc înainte de aceasta și în apropierea malului românesc după aceasta), precum și a curentului principal al Dunării. În acest sens, stau mărturie valorile suprafețelor totale ale insulelor formate in apropierea malului romanesc, ce sunt in continua creștere din 1998 și pana in prezent (Figura 3).

Problema colmatărilor frecvente din zona portului Corabia sunt astfel favorizate de ostrovul apărut în anii 1998-2000 în amonte de port și extinderea considerabilă a acestuia după inundațiile din 2005-2006. Prin poziția sa, acesta protejează malul românesc de curenți de apă puternici, favorizând depunerea aluviunilor în spatele său. Astfel, sector a devenit predispus procesului de colmatare, generând disfuncționalități în exploatarea porturilor și în circulația navelor și doar prin dragări și decolmatări frecvente s-ar putea asigura funcționalitatea optimă a portului Corabia.

Text by Marina Virghileanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: